گپی با کاوه شهروز

پنجشنبه  ۲۹ فوریه ۲۰۲۴
نشریه شهرما (تورنتو) مهدی شمس

بازگشت به صفحه اصلی


یکی از اسرار خلقت، پدیده "جهش" است که حاصل یکی از آنها، بشر، اشرف مخلوقات است. زمانی که درجه حرارت به نقطه جوش میرسد، آب به بخار، آهن ذوب، و هر دو تغییر ماهیت میدهند. این پدیده در روابط اجتماعی نیز وجود دارد. انقلاب ها از اینگونه میباشند. زمانیکه شرایط آماده میگردند، تخت و تاج های همیشه ماندنی، در چشم به هم زدنی، واژگون میگردند.

جنگ های جهانی اول و دوم، دو نمونه دیگری از آن، در عصر ما میباشند. اولی، تحولی در نظام جغرافیایی و تقسیم قدرت، و دومی نظام نوینی را از طریق سازمان ملل و منشور حقوق بشر به ارمغان داشتند. به نظر میاید به نقطه جهش دیگری با هزینه های سنگینش رسیده ایم.

از خصوصیات برجسته زمان ما، پیشرفت های بسیار سریع تکنولوژی در زمینه ارتباطات و آغاز بهره گیری از انرژی غیر فسیلی است که رهایی و برابری را در سطح جهان همراه خواهند داشت.

در باره ساختار چند فرهنگی کانادا نیز زیاد سخن گفته میشود، ولی هنوز آنطور که باید ارزش هایش برای همگان آشکار نشده است. مانع اصلی، نظام حاکم بر پایه فرهنگ استعماری است که محتوای گذشته را در بسته بندی پر زرق و برق امروزی عرضه کرده و خریدارانش مهاجرین گریخته از بحران ها میباشند. 

به نظر میاید که در رابطه با این مورد نیز به نقطه جهشی رسیده ایم. برخورد ناخوشایند اخیر حزب کانسرواتیو در ظاهر به شخص شما مربوط می شد، ولی در اصل، توهینی بود به تمام ایرانیان کانادا. باشد که این برخورد ناخوشایند، مولد جریانی باشد که کامیونیتی های دیگر را نیز بیدار سازد.  

استقلال فکری، عدم وابستگی، استقامت، پشتکار، و خلوص نیت، در حقوق دان جوان و خوش بیانی مانند شما را نه تنها باید به فال نیک گرفت، بلکه میبایست در آن رسالتی دید.

تمرکز ما ایرانیان مهاجر در ضدیت با استبداد، و مبارزه با آنی که ما را از خانه راند، تا امروز، مانعی برای انسجام نیروها، حول محوری مثبت و سازنده بوده است. به عکس، جریان زن، زندگی، آزادی، با نگاهی بسوی فردایی بهتر، بسیاری از پتانسیل های موجود در مسیر فراگیری را برای ما آشکار ساخت. 

اگر نیروها را در جهت تقویت دموکراسی، آزادی، قانونمندی، برابری و برادری، یا بطور مختصر، حقوق بشر برای همه، منسجم کرده بودیم، امروز در جایگاهی قرار گرفته بودیم که احزاب به خود اجازه نمیدادند که اینچنین با ما رفتار کنند.

تاریخ مصرف دموکراسی برپایه تشکلات حزبی به پایان رسیده است. زمان جهش در این زمینه فرارسیده و کانادا مناسبترین مکان برای وقوع آن است. بوجود آوردن تشکلی که هدفش حمایت از رهبرانی با خصوصیات افرادی مانند خود شما، بدون وابستگی به هیچ ایدئولوژی، جز آنچه که حقوق بشر، آنهم برای همه، الزامی میدارد، راه حلی برای برخورد با مشکلات امروز، و روزنه امیدی برای فردای دنیاست.  

ادامه فعالیت هایی که آغاز نموده اید و حضور در انتخابات ۲۰۲۵ به عنوان کاندیدایی مستقل، میتواند آغازی برای بوجود آوردن تشکلی با مشارکت همه کامیونیتی ها، برای حمایت از کاندیداهای مستقل باشد. عملکرد غیر اصولی حزب کانسرواتیو، رهایی شما از بند تفکر حزبی، تجربه شما در زمینه قضایی و تمایل شما به حقوق بشر، اولویت دادن به اصول و ارزش ها، شما را کاندیدای ایده ال برای رهبریت چنین جریانی ساخته است.

بیشک بوجود آمدن چنین جریان و تشکلی که تنوع فرهنگی را از حرف به عمل مبدل میسازد، در مبارزات علیه استبداد و بیعدالتی در سرتاسر جهان تاثیر گذار خواهد بود. در ضمن، افق آنقدر روشن و اهداف آنقدر والا خواهند بود که کمتر کسی توان تخریب آنرا داشته باشد.  


این پیام یک زنگ خطر است

 

 

 

 

پدیده جهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآوردهای دو جنگ جهانی

 

 

رهایی و برابری جهانی

 

 

نظام حاکم و فرهنگ استعماری

 

 

بیداری کامیونیتی ها

 

 

رسالت

 

زن، زندگی ، آزادی

 

 

حقوق بشر برای همه

 

پایان تاریخ مصرف دموکراسی

 

 

 

عملکرد غیر اصولی حزب کانسرواتیو

 

 

چند فرهنگی به معنای واقعی

 

 

بازگشت به صفحه اصلی

Last Edited 01/03/2024 - For all comments on this site info@iccma.ca