Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - General Information

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Legal AbstractsCharter
 E-mails  Hambastegi ICC Club For Democracy

در جهت افزایش جوابگویی، ازهمه اعضاء دعوت میگردد که ایمیل های
 خود به هییت مدیره که جنبه خصوصی ندارند را به ما ارسال داشته تا ثبت گردند.
اگر ایمیل همه اعضای کنگره را دارید به تک تک آنها ایمیل کنید.
ایمیل عمومی کنگره:    
info@iccongress.ca
ایمیل انجمن:
 info@iccma.ca

ارسال ایمیل به انجمن، به منزله موافقت با درج آنها در این صفحه، دسترسی افراد
 وامکان انتشار آنها تلقی میگردد.
ایمیل ارسال کننده و در حالاتی ایمیل دریافت کنندگان منتشر نخواهند شد.

ایمیل های هییت مدیره به اعضاء


____________________________________________

هدف از بوجود آوردن چنین حرکتی در درجه اول ترویج جوابخواهی میباشد.
 انتظار جوابگویی از هییت مدیره بدون آنکه تکلیف خود را آنطور که باید انجام دهیم نمیتواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
حتی اگر بر این باوریم که هییت مدیره جواب ایمیل ها را نمیدهد باز این نمیتواند دلیل کافی برای عدم ارسال تقاضاهای خود باشیم.

هر چقدر توضیحات ما در رابطه با تقاضا هایمان مفصل تر باشد امکان ابهامات کمتری خواهد بود.
از آن نظر که این ایمیل ها دردسترس همگان میباشند تنظیم آنها به زبان فارسی میتواند در اطلاع رسانی مفید تر عمل کند.
ایمیل هایی که انتشار آنها لازم و مفید به نظر میایند بصورت صفحه ای مجزا تنظیم میگردند.

2021 - Emails

جواب دریافتی جواب موضوع فرستنده تاریخ

#

 

      November 04  
    چند سئوال و تذکر

مهدی شمس

November 10  
    چند تقاضا

مهدی شمس

November 10 13

 

  اعتراض سرگشاده به
 هییت مدیره کنگره ایرانیان

مهدی شمس

November 04 12
    ایمیل ارسالی به کیهان رضوی - اساسنامه مهدی شمس Apr 03 11
    ایمیل دریافتی از کیهان رضوی - اساسنامه کیهان رضوی Mar 25 10
    اسامی اعضای هییت مدیره در سایت کنگره
فعالیت های یونس زنگی آبادی در سایت صلح و دیپلماسی
صدی میناچی Feb 05 9
    در رابطه با اولین نشست اعضای هییت مدیره مهدی شمس Feb 03 8
    تقاضای لیست اعضاء ضیاالدین شجاعیان Jan 22 6
    تقاضای لیست اعضاء ضیاالدین شجاعیان Jan 20 5
  Jan 19 تقاضای لیست اعضاء ضیاالدین شجاعیان Jan 19 4
    تقاضای لیست اعضاء ضیاالدین شجاعیان Jan 17 3
 

Jan 08

گزارشگر فعالیت ها - حضور ناظر
 در جلسات هییت مدیره
مهدی شمس

Jan 06

2
 

 

اعتراض به آرزو خدیر (افترا) - چند پیشنهاد مهدی شمس

Jan 05

1

 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 22/11/2021 - For all comments on this site info@signandprint.ca