Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance protocols Elections By-Law Legal AbstractsCharter
 E-mails  Hambastegi ICC Club For Democracy

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 


www.signshopclosing.ca


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 


یکشنبه ۹ ۲ مه ۲۰۲۲

سخنی چند با خود و سلمان سیما

در زندگی آنقدر دیده ام که دیگر موردی سئوال برانگیز متعجبم نسازد، و اگر دست به قلم میبرم و در باره آنها مینویسم، بیشتر برای ثبت وقایع است تا اطلاع رسانی و یا تغییر و تحولی در خود و یا دیگران.

این مانع از آن نمیگردد که از خود بپرسم که دورویی، تضاد و نقش بازی کردن هایمان برای چیست؟ برفرض هم بتوانیم رفتار خود را توجیه و دیگران را قانع کنیم، با خود چگونه کنار میاییم؟

جمعه ماقبل گذشته، 20 می، مشاهده چهره درهم  و همیشه ناراضی سلمان سیما در مغازه ام نه تنها متعجم نساخت، بلکه انگاری، ناخودآگاه انتظار چنین برخوردی را با او داشتم. مشکل میتوانم باور کنم که اگر از سرناچاری نبود، شهامت این را داشت که چنین معصومانه نگاه در چشمان من بیاندازد.

دقایق اول، که زمان پنجه در پنجه انداختن احساسات، خشم، کینه و خاطرات تلخ گذشته، با منطق، خرد، فهم،  شعور و حضور است به خیر میگذرد. بدون آنکه تعطیلی روز دوشنبه را در نظر داشته باشم، خود را برای ساختن تابلو های مورد نیازش برای تظاهرات روز سه شنبه گذشته در میدان مل لستمن متعهد ساختم.  با کمی همت بیشتر، سربلند از پس تعهد خود  در آمدم.

تحت عنوان سلمان سیما تعیین تکلیف میکند به شرح آنچه در اواخر سال 2020 در رابطه با انتخابات کنگره ایرانیان گذشت، پرداخته ام ونیازی به بازگشت به آن نیست. ولی شنیدن مجدد "مهدی جان" از دهان کسی که مستقیم سخن گفتن با من برایش چندش آور بود نیاز به یادآوری به خود و او دارد.

گرایشات سیاسی به کنار، حقانیت آنچه برایش مبارزه میکنیم به جای خود، مگر نه اینکه ادب، انسانیت، و خلق و خوی اجتماعی ایجاب میکنند که خط قرمزهایی را برای خود تعیین و آنها را رعایت کنیم؟

ایکاش در ما این بیداری و روشن بینی بود که ببینیم چگونه ..... خوردن و غلط کردنی که دیگران را در گفتار به آن دعوت میکنیم، روزگار، در عمل ما را به آن وا میدارد.

بار ها میتوانیم ره کج رفته را از نو طی کنیم، ولی مطمئنن برای پای کج یک مقصد بیشتر نیست. با اینکه مدت هاست که نسبت به انگیزه و اهداف سلمان سلیما در فعالیت های مبارزاتی و اجتماعی اش با شک و تردید مینگرم، اینبار نیز مانند همیشه، با انجام سفارشات فعالان اجتماعی که برای بوجود آوردن دنیایی بهتر از جان و مال خود مایه میگذارند، با قیمتی ارزان تر و علاقه بیشتر، خود را در این حرکت سهیم دانستم.

دانسته و یا نادانسته، سلمان سیما به مهره ای مبدل شده که از طرفی خود را چهره ای سرسخت در مخالفت با جمهوری اسلامی، استبداد، بی عدالتی های اجتماعی و حامی آزادی نشان میدهد و از طرف دیگر به تخریب فعالان اجتماعی، تضعیف نهاد های مدنی، کارشکنی در حرکت های جمعی، ترویج عدم مشارکت، بی اعتمادی و بخصوص بوجود آوردن تفرقه مشغول است. هر جایی که اثری از انشعاب و دودستگی نمودار میگردد، جای پای سلمان ورفقای همیشگی اش هم دیده میشود. 

از اینکه روزگار سلمان سیما را در چنین موقعیتی قرار داد که از روی ناچاری قدم به سوی من بگذارد خوشنودم. لازم شد که از این فرصت استفاده کنم و در زمانی که موردی جهت رودررویی وجود ندارد با مطرح کردن این موضوع ایشان را به تعمق وا دارم و از ایشان بپرسم که از انتخابات 2020 کنگره تا امروز در مخالفت با هییت مدیره همسو چه کرده است؟

به تظاهرات روز سه شنبه رفتم تا شاهد از سر گیری فعالیت های جدید سلمان بعد از یک دوره خاموشی باشم. در پی محسن رستمی و یاران همیشگی اش شدم ولی یا آنها را در میان افرادی که اکثرن چهره های جدید و ناشناخته بودند نشناختم و یا اینکه از آنها خبری نبود.

به عکس سلمان که از عدم جوابگویی و حضور علی احساسی معترض و در تعجب بود، من از حضور بعضی از افراد، بخصوص یکی از کاندیدا های کارزار، که ترجیح میدهم نامی از آنها نبرم در تعجبم.

سلمان سیما باید بداند و شاید لازم باشد بار ها تکرار و به او تفهیم کنیم که آب رفته به رودخانه باز نمیگردد. البته بجاست که به هر فردی فرصت مجدد داد ولی نادیده گرفتن، بر زبان نیاوردن و فراموش کردن در بسیاری از مواقع پیام خطایی به همراه دارند.  

 

 

- ما را هرگز به خیر تو امید نبوده است ...  (سلمان سیما)

- ای‌ کاش درِ کنگره باز نمی‌ماند یا کاش که در کارزار کمی شرم و حیا بود (سلمان سیما)

- سیاست به کنار (مهدی شمس)

- سلمان سیما تعیین تکلیف میکند! (مهدی شمس)

 

سخنان سلمان سیما  در سال های اول پناهندگی اش به کانادا
زمانی که خود را از حامیان کنگره قلمداد میکرد.


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 29/05/2022 - For all comments on this site info@signandprint.ca